نشست کارگروه عفاف گرائی

نشست تخصصی کارگروه عفاف گرائی و تربیت جنسی با موضوع "علل شکل گیری بازار اقتصاد جنسی" با ارائه دکتر وحید ارشدی، عضو هيأت علمی گروه پژوهشي اقتصاد اسلامی پژوهشکده، چهارشنبه مورخ 97/04/27 در محل سالن شورای پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انسانی برگزار شد.
همچنين در ابتداي اين نشست مستندی با موضوع "قیام گوهرشاد و قانون کشف حجاب" براي حاضرين اکران شد.

photo 2018-07-20 07-25-39