برگزاری يکصد و پنجاه و نهمين نشست هم انديشی حوزه و دانشگاه

يکصد و پنجاه و نهمين نشست هم انديشی حوزه و دانشگاه در محل اتاق شوراي پژوهشکده مطالعات اسلامي برگزار شد.