نشست کارگروه عفاف گرائی

نشست تخصصی کارگروه عفاف گرائی و تربیت جنسی با موضوع "داستان، رهیافتی نوین در تربیت جنسی عفیفانه" با ارائه جناب آقای میری، چهارشنبه مورخ 97/10/05 ساعت 15 در محل سالن شورای پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انسانی برگزار شد. همچنین گزیده ای از داستان های تدوین شده توسط کارگروه عفاف گرائی در اين جلسه براي حاضرين پخش شد.

 IMG 20180808 1653441