نشست کارگروه عفاف گرائی

نشست تخصصی کارگروه عفاف گرائی و تربیت جنسی با موضوع "قدرت نرم ایران در منطقه و جهان و ارتباط معنادار آن با تهاجم جنسی (غرب) در استراتژی دکترین مهار" با ارائه جناب آقای مدبر عزیزی، چهارشنبه مورخ 97/09/28 ساعت 15 در محل سالن شورای پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انسانی برگزار شد. همچنین مجموعه داستانی"لکه" نیز در این جلسه اکران شد.

 

IMG 20181219 163411