نشست کارگروه عفاف گرائی

نشست تخصصی کارگروه عفاف گرائی و تربیت جنسی با موضوع "تحلیلی از انحطاط و فروپاشی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جهان غرب" با ارائه آقای کرمانی نژاد، چهارشنبه مورخ 97/08/23 ساعت 15 در محل سالن شورای پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انسانی برگزار شد.

 IMG 20181114 155833

IMG 20181114 155037