نشست کارگروه عفاف گرائی

نشست تخصصی کارگروه عفاف گرائی و تربیت جنسی با موضوع "چرا تلاش هاي تربیت جنسی ما مؤفق نبوده است؟" با ارائه دکتر سعیدی رضوانی، چهارشنبه مورخ 97/08/02 ساعت 15 در محل سالن شورای پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انسانی برگزار شد.

IMG 20181024 165335