نشست کارگروه عفاف گرائی

نشست تخصصی کارگروه عفاف گرائی و تربیت جنسی با موضوع "ده چالش اساسی در مواجهه با نابهنجاریهای جنسی" با ارائه جناب آقای دکتر محمود سعیدی رضوانی، مدیر محترم گروه پژوهشی تعليم و تربیت اسلامی پژوهشکده، چهارشنبه مورخ 97/05/17 ساعت 16 در محل سالن شورای پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انسانی برگزار شد.

IMG 20180808 1653441

IMG 20180808 1654141