سند راهبردی پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انسانی

در راستاي حركت برنامه محور، پس از برگزاري جلسات متعدد طرح مدون سند راهبردي پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد در جلسه  مورخ 1397/04/10 شوراي پژوهشي پژوهشكده به تصويب نهايي رسيد.