انتصاب مدير گروه پژوهشي فقه و حقوق

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسي مشهد، در حكمي دكترعباسعلي سلطاني، دانشيار ِ دانشکده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه فردوسی را به عنوان مدير گروه پژوهشي فقه و حقوق ِ پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني منصوب کردند.