خرید آثار

جهت تهيه کتاب هاي منتشر شده پژوهشکده ميتوانيد از طريق سايت خانه کتاب براي خريد اينترنتي و از طریق کتابفروشی دانشکده اقتصاد براي خريد حضوری اقدام نموده و براي تهيه ساير محصولات با شماره 38804850-051 تماس حاصل نمایید.