آغاز فعالیت پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انسانی در حوزه آموزش هاي عالی آزاد

arshadi پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی در راستای سیاست های علمی، پژوهشی آتی خود اقدام به همکاري با  حوزه آموزش هاي عالی آزاد (کالج دانشگاه) نموده است. در اين خصوص جناب آقاي دکتر وحيد ارشدي دانش آموخته رشته اقتصاد طي حکمي از سوي معاون محترم آموزشی دانشگاه به مدت دوسال به عنوان مسئول آموزش هاي عالي آزاد پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني منصوب شده اند.