برگزيده شدن رساله آقای دکتر وحيد ارشدی عضو هيأت علمي پژوهشکده به راهنمائی دکتر مصطفی سلیمی فر در چهارمین جشنواره اقتصاد اسلامی

چهارمین جشنواره اقتصاد اسلامی از سوی انجمن اقتصاد اسلامی ایران چهار شنبه 22/9/1396 در محل دانشگاه تربیت مدرس - پژوهشکده اقتصاد برگزار شد.
در این مراسم آثار برگزیده این جشنواره معرفی شدند.
بر پایه داوری های انجام شده و رای کمیته علمی جشنواره، دو کتاب و یک رساله دارای شرایط شایسته تقدیر دانسته شدند. این کتاب ها و رساله در این مراسم معرفی شدند.
کتاب اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان، تالیف آقای دکتر محمدرضا عضو هیات علمی دانشگاه مفید، انتشارات سازمان سمت
کتاب تامین اجتماعی در اسلام و غرب، تالیف دکتر سید رضا حسینی، عشو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رساله دکتری آقای دکتر وحید ارشدی به راهنمایی آقای دکتر مصطفی سلیمی فر از دانشگاه فردوسی مشهد