اعضای گروه پژوهشی فقه و حقوق

اعضاء گروه پژوهشي:

دکتر مهدی قبولی
دکتر محمدتقي قبولي
دکتر حسین ناصری
دکتر محمدتقی فخلعي
دکتر علیرضا جوان جعفری
دکتر عبدالکريم عبداللهي
دکتر سعيد محسني
دکتر حسین حسینی
دکتر عباسعلي سلطاني
دکتر عليرضا عابدي سرآسیا
دکتر حسام قپانچی
دکتر محمدصادق علمی
دکتر محمدرضا علمی
دکتر سیدرضا موسوی
دکتر محمود مولوی
دکتر حسن حائري
دکتر حسین صابری
دکتر احمد اکبرپور
دکتر غلامرضا خواجی