اهداف و چشم انداز گروه پژوهشي تعليم و تربيت اسلامي

براي موفقيت در عرصه آموزش و پرورش و آموزش عالي نيازمند پژوهشهايي هستيم كه مباني روش‌هاي تعليم و تربيت را از منابع اسلامي استخراج كند و روش‌ها و رويكردهاي موجود را نقد علمي نمايد. انجام چنين پژوهشهايي مستلزم دارا بودن يك ساختار منسجم پژوهشي متشكل از اساتيد تعليم و تربيت در حوزه و دانشگاه است.

حوزه‌هاي فعاليت گروه پژوهش در چهار حيطه آموزش و پرورش، آموزش عالي، حوزه علمیه و اجتماع قابل ترسيم خواهد بود.

برخي ماموريت‌هاي اين گروه پژوهشي موارد زير است:

1. رابطه دين و تربيت
2. تبيين ماهيت تربيت ديني
3. مطالعات تطبيقي در تربيت ديني- اخلاقي

پژوهش هاي ميداني درباره وضعيت آموزش دين، اخلاق و ارزشها در نظام‌هاي آموزشي كشور