اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

آدرس:
مشهد مقدس؛ میدان آزادي، پرديس دانشگاه، درب غربی (درب شهيد باهنر)، ميدان پژوهش، انتهاي بلوار پژوهش، سمت چپ، جنب پژوهشکده هواخورشید

تلفن: 38804850-051

فکس: 38807328-051

فرم تماس


سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

آدرس: مشهد مقدس؛ میدان آزادي، پرديس دانشگاه، درب غربی (درب شهيد باهنر)، ميدان پژوهش، انتهاي بلوار پژوهش، سمت چپ، جنب پژوهشکده هواخورشید

کدپستي: 9177948951 صندوق پستي 1357

تلفن:38804850-051

نمابر:38807328-051

ishm@um.ac.ir :نشاني الکترونيکي